Altana dla orkiestry - przykład wykorzystania metody wartości wypracowanej

Przykładowe zadania do rozwiązania o stopniu trudności odpowidające zadaniom egzaminacyjnym. Na podstawie treści zadania należy samodzilnie narysować i obliczyć odpowiednie współczynniki.

SCRUM - Ale to bardzo proste

10 minutowy film prezentujący w przystępny sposób zwinną ideę zarządzania projektami, a dokładnie w SCRUM. Wersja językowa angielska. Przy okazji reklamuje się komercyjny program OnTime SCRUM firmy axosoft. Więcej informacji o planning poker i SCRUM znajdziesz tutaj.

Diagramy struktury i następstwa produktów

Diagramy: struktury oraz następstwa produktów mają na celu utworzenie sekwencji pozwalającej na zaplanowanie harmonogramu wychodząc od dekompozycji produktu lub usługi dostarczanej jako rezultat projektu. Opisywany sposób jest wykorzystywany przede wszystkim w metodyce PRINCE2. Dla ujednolicenia definicji mianem produkt określa sie również usługę, jako rezultat pewnego procesu.

Tworzenie Struktury Podziału Prac

Tworzenie struktury podziału prac czyli jak rozdzielić robotę w projekcie. Struktura podziału prac w skrócie SPP (ang. Work Breakdown Structure - WBS) ma na celu określenie:

  • Z jakich produktów cząstkowych składa się główny produkt/usługa dostarczan-y/a jako rezultat projektu;
  • Jakie prace są do wykonania w projekcie mające wytworzyć produkty cząstkowe i produkt główny (rozumiany również jako dostarczana usługa);
  • Jakie są zależności pomiędzy zadaniami i produktami cząstkowymi, jak logicznie zależą od siebie w strukturze (nie chodzi o relacje typu poprzednik-następnik);
  • W jaki sposób będziemy dekomponować złożone zadania na drobniejsze i do którego momentu będziemy je dzielić, co będzie najmniejszym elementem projektu (pakietem prac inaczej rozumianym jako zadanie). 

Planning Poker

Prezentacja Slajd01

Slajd02 Slajd03 Slajd04 Slajd05 Slajd06 Slajd07 Slajd08 Slajd09 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17 Slajd18 Slajd19

Metodyki zwinne określane mianem Agile w ostatnich czasach zyskują na popularności. Wynika to z faktu dużej ich skuteczności przy minimalnych nakładach czasowych związanych z realizacją procesów zarządczych w projektach. Nie wszystkie projekty są idealne dla tej metody monitorowania przebiegu. W przypadku wielki projektów, gdzie dokładnie musimy znać czasy przestojów linii, dostarczenia komponentów, wyłączenia z użytkowania obiektów, ważne jest ustalenie terminów z dużym wyprzedzeniem. Bardzo często stosuje dla takich projektów mieszane techniki nadzorowania realizacji, podstawowy klasyczny harmonogram, w których pewne produkty cząstkowe monitoruje się poprzez technikę zwaną Burndown Charter. Autor w chwili obecnej przygotowuje dwa moduły do dotProject pozwalające na wykorzystanie techniki Planning Poker / Burndown Charter do estymacji czasu trwania poszczególnych funkcjonalności produktu końcowego (ang. items) oraz zadań (ang. tasks). Dla czytelności opisu będą używane słowa angielskie, gdyż brak odpowiedników w języku polskim oddających w pełni podane znaczenie. Należy podkreślić, że opisane techniki są wykorzystywane w metodyce SCRUM, jednak można je wykorzystać jako samowystarczającą technikę monitorowania przebiegu projektu.

Trend kamieni milowych

Slajd01

Slajd02 Slajd03 Slajd04 Slajd05 Slajd06 Slajd07 Slajd08 Slajd09 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17
Prezentacja opisuje jak powstaje trend kamieni milowych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie monitorowania projektu. Wykres przydaje się do referowania stanu projektu dla Zarządu lub komitetu sterującego. Nie wymaga praktycznie żadnych nakładów czasowych do jego realizacji. Świetna uzupełniajaca metoda zobrazowania stanu projektu. Trend kamieni milowych nie powinien być używany jako jedyne narzędzie pomiaru przebiegu projektu.
 
Prowadzenie zapisu trendu kamieni milowych na pojedynczej kartce papieru podczas trwania całego projektu ma szereg zalet:

Zarządzanie ryzykiem w praktyce na przykładzie dotProject

Wprowadzenie – proces zarządzania ryzykiem

Procesy zarządzania ryzykiem w metodykach PMI opisanej w PMBOK Guide, MoR oraz opartej o IPMA ICB wyglądają podobnie.
 
Procesy związane z zarządzaniem ryzykiem [1]:
1. Identyfikację czynników ryzyka
2. Analizę jakościową – ocena poziomu ryzyka
3. Analizę ilościową tj. przyszłych kosztów poniesionych na urzeczywistniające się czynniki ryzyka
4. Tworzenie planów przeciwdziałania ryzyku.
Rezultatem tych procesów są modyfikacje w rejestrze ryzyka.
 
[1] Nie jest to pełny opis wszystkich procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem wg metodyki PMBOK Guide
 
W trakcie realizacji projektu monitoruje się czynniki ryzyka,  wykorzystuje się wyzwalacze, dokonuje się wielokrotnie aktualizacji rejestru ryzyka, przeprowadza sie analizy probabilistyczne, symulacje, modyfikuje statusy ryzyk, dopisuje się nowe zagrożenia i szanse do rejestru. Proces zarządzania ryzykiem nie kończy sie z ukończeniem projektu. Historia zapisów w rejestrze pozostaje jako baza wiedzy dla następnych projektów. Takie podejście powoduje tworzenie znacznie bardziej realnych planów zarządzania ryzykiem i tym samym uwzględnianiu wpływu ryzyka na budżet i harmonogram przyszłego projektu w sposób realistyczny.

Projekt szkoleniowy - metoda wartości wypracowanej

Projekt szkoleniowy - wykorzystanie metody wartości wypracowanej do pomiaru przebiegu projektu. Przykład ukazuje zalety i wady tej metody.

 Twoja firma wdraża nową technologię produkcji unikatowego wyrobu na bardzo nowoczesnej maszynie. Aby ją prawidłowo obsługiwać i nie stracić praw do napraw gwarancyjnych pracownicy muszą nabyć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawianym przez dostawcę technologii. Jako kierownik projektu szkoleniowego musisz zaplanować budżet i monitorować całe przedsięwzięcie. Celem projektu jest nabycie stosownych kwalifikacji dla dwóch trenerów (pracownicy wyższego szczebla), którzy to we własnym zakresie przeszkolą ośmiu operatorów obsługujących tę maszynę spośród wytypowanych pracowników firmy. Pamiętaj jednak, że w czasie kiedy oni się uczą to nie pracują i w ten sposób stanowią koszt dla Twojej firmy.

Techniki szacowania czasu trwania projektu

Metoda ścieżki krytycznej nakłada na projekt zbyt rygorystyczne ograniczenia nierzadko nieistniejące w rzeczywistości, a także niesie ze sobą szereg niekorzystnych zjawisk wydłużających czas trwania projektu. Jakie to problemy i jak sobie z nimi radzić?

Harmonogramowanie

Harmonogramowaniema na celu ustalenie jakie działania należy przeprowadzić oraz kiedy ma nastąpić ich realizacja, stosując logiczną kolejność w czasie. Układ harmonogramu zależy od: istotności prac, dostępności zasobów, od czynników kulturowych lub pogodowych (bufory czasowe).