Licencja pro bono na gry decyzyjne

Licencja pro bono na użytkowanie gier decyzyjnych

Autor Krzysztof Czoba, zwany dalej Licencjodawcą, oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności do gier ogólnodostępnie opublikowanych na internetowej witrynie autora zwanych dalej Grami Decyzyjnymi i udziela niezbywalnej licencji Licencjobiorcy do jej użytkowania.

 

Definicje

Witryna autora - strona internetowa www.dotproject.net.pl .

Elementy Gier Decyzyjnych – elementy trwałe oraz oprogramowanie komputerowe wykonane w celu realizacji przebiegu gry. Między innymi są to plansze, pionki, kostki, wszelkiego typu karty, arkusze itp.

Licencja Creative Commons – standardowa licencja, której treść jest ogólnie dostępna na stronie internetowej http://creativecommons.org .

 

§1.

Pkt. 1. Licencja pro bono na Gry Decyzyjne jest udzielana bezpłatnie dla osób fizycznych. Warunkiem udzielenia licencji jest dokonanie jednego, wskazanego aktu na rzecz organizacji publicznej:

A.      Wpłatę dowolnej kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego, która jest wspierana przez Licencjodawcę. Lista organizacji znajduje się w załączniku 1;

B.      Adopcję dowolnego zwierzęcia domowego np. psa, kota itp. ze schroniska dla zwierząt znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

C.      Przekazanie w zeznaniu rocznym PIT 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która jest wspierana przez Licencjodawcę. Lista organizacji znajduje się w załączniku 1;

D.      Udział w szkoleniu którego celem jest nauczenie uczestników prowadzenia i tworzenia gier decyzyjnych zorganizowanym przez Licencjodawcę lub firmę szkoleniową z którą Licencjodawca współpracuje. Część zysków ze szkolenia będzie przeznaczona na wsparcie organizacji pożytku publicznego.

Pkt. 2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie aktu opisanego w Pkt. 1. będzie odpowiednio: A. dowód wpłaty na wskazany rachunek organizacji pożytku publicznego, B. umowa adopcyjna, C. zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37, D. certyfikat z udziału w szkoleniu wystawiony przez Licencjodawcę. Licencjobiorca jest zobowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego dokonanie aktu przez cały okres użytkowania Gier Decyzyjnych.

 

§2.

Licencja jest udzielana na czas nieokreślony i obejmuje również Gry Decyzyjne, które zostaną w przyszłości opublikowane na Witrynie autora.

 

§3.

Pkt. 1. Licencja jest udzielana na zasadach opisanych w licencji Creative Commons 3.0 dla Polski z poszerzeniem i doprecyzowaniem niektórych zasad. Licencja Creative Commons jest udzielana na następujących warunkach:

A.      Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

B.      Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Pkt. 2. Dodatkowo licencja Creative Commons jest objęta ograniczeniami zawartymi w Pkt. 4.

Pkt. 3. Oryginał treści licencji znajduje się pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ .

Pkt. 4. Licencja obejmuje szczegółowe zasady i ograniczenia:

A.      Wykorzystanie Gier Decyzyjnych do celów komercyjnych w celu prowadzenia dowolnych projektów, w których Licencjobiorca jest uczestnikiem,

B.      lub jako narzędzie dydaktyczne używane przez Licencjobiorcę w czasie szkoleń w których Licencjobiorca jest trenerem prowadzącym szkolenie,

C.      lub niekomercyjne wykorzystanie Gier Decyzyjnych w dowolnym celu;

D.      Pozostałe cele wykorzystania Gier Decyzyjnych zostają wyłączone z licencji;

E.       Wytwarzanie elementów Gier Decyzyjnych wyłącznie na własne potrzeby;

F.       Wyłączne rozpowszechnianie Gier Decyzyjnych poprzez odsyłanie osób trzecich do Witryny autora. W szczególności braku prawa do rozpowszechniania elementów Gier Decyzyjnych w postaci dokumentów elektronicznych i poligraficznych umieszczonych na innych witrynach internetowych. Dopuszcza się umieszczanie linków do Witryny autora na innych stronach oraz w materiałach drukowanych;

Pkt. 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji lub cesji licencji osobom trzecim.

Pkt. 6. Licencjobiorca jest uprawniony do modyfikowania i zmieniania sposobu działania Gier Decyzyjnych oraz wykorzystywanych elementów trwałych tych gier pod warunkiem pozostawienia właściwego oznaczenia danych identyfikujących Licencjodawcę oraz Witrynę autora. Zapis w szczególności dotyczy: adresu internetowego Witryny autora, imię i nazwisko Licencjodawcy.

 

§4.

Pkt. 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Gier Decyzyjnych.

Pkt. 2. Licencjodawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady Gier Decyzyjnych z tytułu rękojmi.

Pkt. 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną osobom trzecim przez Licencjobiorcę związaną z wykorzystaniem Gier Decyzyjnych.

Pkt. 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z tytułu udzielonej Licencji oraz treści opublikowanych na Witrynie autora jest Sąd w miejscu zamieszkania Licencjodawcy.

Gliwice, 01.01.2016r.

 

Załącznik 1 – Lista organizacji pożytku publicznego wspierana przez Licencjodawcę:

1.       Fundacja Pegasus, www.pegasus.org.pl, KRS 0000119251;

2.       Fundacja Centaurus, www.centaurus.org.pl, KRS 0000257551;

3.       Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva, viva.org.pl, KRS 0000135274.